Content1 | col1

Policies

Kvalitetspolitikk


Kingsrød Transport AS skal levere kvalitetstjenester, være konkurransedyktig og utvikle lønnsom vekst.
Transportmidler av god og riktig standard skal stilles til disposisjon gjennom så vel egen vognpark som hos integrerte og godkjente undertransportører.

Vårt mål er at kunder skal være lojale og langsiktige og oppleve at sine krav og forventninger ivaretas.

Kundekommunikasjonen skal være effektiv basert på personlig kontakt, service og tilgjengelighet.

Det er viktig at alle ansatte bidrar med å forbedre bedriftens konkurranseevne gjennom sitt daglige arbeide.


Miljøpolitikk


Kingsrød Transport AS skal i sine aktiviteter ta hensyn til miljøet slik at natur og levende vesener ikke blir skadelidende. Vi skal forhindre forurensning og ikke belaste omgivelsene utover det som er tillatt.
Imidlertid vil vi bestrebe oss på en innsats utover dette.

For å holde drivstofforbruk og utslipp nede skal optimal teknologi anvendes og utnyttelse av lastekapasiteter prioriteres.

Annet energiforbruk skal også ha fokus for å kunne redusere dette.

Restprodukter og avfall skal avhendes eller deponeres på en forsvarlig måte.

Valg av underleverandører skal influeres av mijøtenkning.

Gjennom målsetting, motivasjon og kunnskap skal vi kontinuerlig forbedre vår miljøinnsats og fremstå som en bedrift med engasjement.


HMS- og sikkerhetspolitikk


Kingsrød Transport AS har et stort ansvar for egne ansattes- og alle andres sikkerhet under utførelse av sine leveranser. Sjåfører og administrasjon skal ha opplæring og trening i sikker adferd på sitt arbeidsfelt. For øvrig skal all ferdsel og aktivitet i tilknytning til leveranser av våre tjenester skje i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Et sikrere trafikkmiljø oppnås ved at oppdragene planlegges godt, at kjøretøyet kontrolleres før avreise, at godset sikres forsvarlig, at man aldri er påvirket av rusmidler, at man føler seg uthvilt til å kjøre, at bilbelte anvendes og at det tas særskilte hensyn til barn og andre sårbare trafikanter.

Alle ansatte skal være på vakt ovenfor mulige sikkerhetsrisiki, ta forholdsregler og rapportere til ledelsen når dette bør ses på som nødvendig. Dette gjelder så vel skade eller tyveri av kunders gods som våre egne eiendeler, infrastruktur, bedriftshemmeligheter og utstyr.

I vårt HMS-arbeide er målsetningen, et godt arbeidsmiljø samt å forhindre og forebygge ulykker og skader - og tilløp til slike.


Signaturdato / Sarpsborg, 1. mars 2013
Roy Kingsrød
Adm.direktør
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner